Bytová výstavba v Kutné Hoře. Fikce nebo realita?

Bytová výstavba v Kutné Hoře. Fikce nebo realita?

Leden 11, 2022

S novým rokem 2022 se v našem městě začínají objevovat developerské projekty, které ukazují na to, že se naše město rozroste o mnoho bytů a domů (Za Lidkou, Sv. Anna…). Problém však spočívá v tom, že ne každý bude mít dostatek finančních prostředků, aby si nemovitost koupil. Ceny nemovitostí totiž letí strmě vzhůru, a pokud nebude snaha ze strany státu s tím něco dělat (o čemž silně pochybuji) stane se z našeho města noclehárna. Když si totiž bude někdo chtít nemovitost koupit, tak se běžně pracující člověk bohužel zadluží až do své smrti. Byty se tedy začnou pronajímat, a spekulace bude kvést. Nicméně i s tím lze něco dělat ze strany obce (města). Nabízí se v zásadě dvě možnosti:
a) buď obec začne s výstavbou svého bytového fondu a to ve velkém měřítku, aby byla konkurence donucena snížit ceny. Z tohoto principu vychází Vídeň, kde se pořád staví a staví. Tuto věc v tak velkém rozsahu v našem městě ale realizovat nejde, protože na rozpočet je navázán celý chod města – od nesmyslných věcí, až po věci potřebné, kterými je osvětlení nebo údržba komunikací. V případě nové městské výstavby by se město muselo zadlužit. Dalším problémem jsou pozemky v majetku města – zbývají jen ty směrem na Hořany a zde je stavba v plánu.
b) nabízí se však zajímavější věc, kterou mohou zastupitelé (vedení města) využít i s developery. Z logiky věci totiž obce drží územní plán a zastupitelstvo rozhoduje o tom, co se kde postaví. To znamená, že má v ruce silný nástroj regulace, kterým může ovlivnit stavební rozvoj. Tento nástroj se ale v našem městě moc nepoužívá a ve velkém se jde na ruku investorům, kteří posléze staví jako zběsilí za maximální možné ceny (dle logiky kapitalismu maximalizují svůj zisk). V uzemním plánu je stanoven účel území a obec cestou stavebního úřadu musí vydat stavební povolení. Pokud jsou splněny všechny podmínky, povolení vydá, ale domluva nad rámec zákonných povinností není povinná. Někdo by to mohl považovat za zásah do vlastnických práv. Obce se mohou s developery domluvit na čemkoliv, ale musí chtít obě strany. K tomu však nedochází. Vlastně to nikdo ani nezkouší. To je asi hlavní problém. Nula nebo jednička, žádné partnerství, žádná společenská odpovědnost investorů. Obce ani nemusí mít žádný pozemek, ale mohou se vždy s developerem domluvit na regulovaném nájemném po určitou dobu. Do smlouvy pak může město dát, že na úkor této věci zajistí i občanskou vybavenost – blízkost obchodů, autobusových zastávek nebo existenci chodníků atd.
Dodnes nechápu, proč tyto věci současná radniční koalice neřeší. Na posledním projednávání rozpočtu na rok 2022 se pořád jen řešily dotace pro sportovce, respektive jejich spolky či kluby. Navíc dodnes není vyřešen problém toho, že jeden člověk může být členem i všech sportovních spolků, ale fyzicky bude chodit na dva, ale dotace se přidělují tzv. na „hlavu“. Město by si mělo rychle rozmyslet, co vlastně chce s tím dělat. Zda to ponechat v zajetých kolejích nebo to posunout někam dál a to hlavně v době koronavirové. Nyní je nutné začít investovat do městského majetku, který buď leží ladem, nebo je v takovém stavu, že o tom je smutné mluvit.
V posledních jednáních se „snaží“ zastupitelstvo něco získat tlakem na společnost Lekerland, která má zájem vystavět další obytné jednotky na místě svého minulého působení. Město chce záruku, že počet parkovacích míst ve vznikající zástavbě bude dostačující alespoň pro jejich obyvatele třeba i snížením zelených ploch – tlak ale nestačí, vše musí být smluvně. Zde však vyvstává problém v tom, že na jednu bytovou jednotku je počítáno (ale v zákonech to nikde nenajdeme a jedná se o tzv. nepsané pravidlo) jedním parkovacím stáním. Mnohé rodiny mají však i více aut.
Problém s parkováním tedy bude v našem městě stále více aktuální nejen v souvislosti s novou bytovou výstavbou.
Na podzim si rozhodneme o novém složení zastupitelstva našeho města a občané by se o místní politiku měli zajímat, protože je to místo, kde žijí a mnohdy i pracují. Místní politika má v rukou mnoho možností, jak život ve městě zkvalitnit a zpříjemnit, než se jen na radnici hádat a hledat důvodu, proč něco nejde. Když se chce, tak se hledají způsoby. Když se nechce, tak se hledají důvody. V našem městě se hledají jen samé důvody, ale na podzim to vše můžeme změnit.
 

Nespravedlnost: Kvašová, Horáková, Mašínové a další

Nespravedlnost: Kvašová, Horáková, Mašínové a další

Leden 09, 2022

10. 1. 2022 si připomínáme 70 let od vraždy funkcionářky KSČ na Kutnohorském okrese – Anny Kvašové. Ta působila v Místním národním výboru (MNV) v obci Smrk. Byly to události po druhé světové válce, které umožnily, aby se poprvé objevily starostky nebo významné funkcionářky. Tato věc ale nebyla některým po chuti – zejména lidem, kteří měli zájem se Anny Kvašové určitým způsobem zbavit za její působení v MNV. Dle archivních dokumentů ji chtěli jen postrašit, ale Antonín Lanstoff, který se v pasoval do role bojovníka proti komunismu, ji v lese poblíž obce Mirošovice chladnokrevně střelil do hlavy. Byla nespravedlivě odsouzena a popravena skupinkou lidí v lese jen za to, že byla komunistkou. Nic jiného v tom nebylo. Jednalo se o chladnokrevnou vraždu. Zde se nabízí jeden příměr s Miladou Horákovou, která byla rovněž nespravedlivě odsouzena. Rozdíl byl v tom, že Anna Kvašová byla odsouzena skupinkou vrahů kdesi v lese. Milada Horáková byla odsouzena soudem. Obě dvě potkal stejný osud, byly popraveny. Obě dvě si zaslouží svoji stejnou vzpomínku, protože se ocitly v soukolí poválečných let, které byly velice napjaté.
Jak tedy pohlížet na Annu Kvašovou a Miladu Horákovou? Naprosto stejně. Obě dvě byly nespravedlivě odsouzeny – jedna soudem, druhá skupinkou vrahů. Výsledek je v obou dvou případech stejný. Je proto nutné si obě dvě připomínat se stejnou měrou. Neukazovat prstem jen na „hrdinku“ Horákovou a na ostatní, kteří zemřeli také nespravedlivě (jako Anna Kvašová) házet vinu, že si za to mohli sami. Stejné je to i u případu skupiny bratří Mašínů, ze kterých se dnes dělají velicí bojovníci proti systému, který se zde po roce 1948 utvářel, ale upozaďuje se jejich vlastnost vrahů, protože při svém „řádění“ na území tehdejšího Československa zabili několik lidí – jejich nejznámější obětí je strážmistr Jaroslav Honzátko nebo pokladník Josef Rošický.
Dnešní systém ve své zvrácenosti často odhaluje pomníky kontroverzním osobám (bratři Mašínové), dále často připomíná oběti komunismu, tedy systému, který v naší zemi nikdy nebyl. Nezapomíná ale i na dobu mnohem starší, kdy se obnovil Mariánský sloup v Praze jakožto pomník Habsburkům, kteří nás utlačovali. Ještě horší je ale fakt, že dochází i k odhalováním pomníků sudetským Němcům. V určitých případech se jedná o zvrácenost současného systému, kdy jsou do veřejného prostoru vraceny prvky utlačovatelů a odstraňovány ikony hrdinů a osvoboditelů. Na co jsme se ale po roce 1989 ještě zmohli, tak to bylo postavení památníku americké armádě v Plzni. Poté jsme se zmohli jen na dodávání vysvětlujících tabulek na ty pomníky, které byly v očích nové společnosti (spíš než společnosti, tak v očích vládnoucí garnitury) »závadné«. Ať už se jednalo o sochu Koněva v Praze, nebo třeba památník Zdeňka Nejedlého v Litomyšli. Navíc mnoho památníků zmizelo do depozitářů. Pokud pomineme sochy »dělnických« prezidentů, tak zmizely i sochy Fučíka, Švermy atd. Tedy lidí, kteří aktivně bojovali proti nacismu a fašismu a položili za svobodu jiných své vlastní životy. Jako poděkování se posmrtně objevili ve veřejném prostoru coby sochy a památníky, ale jelikož se nově nastupující garnituře nelíbily, tak byly odstraněny.
Věřím, že pomníček, který stojí u obce Mirošovice, jako němý svědek hrůzné vraždy Anny Kvašové zůstane na svém místě a nikdy na něj nebude dodána nějaká vysvětlující tabulka, protože vražda zůstane navždy vraždou.

NE těžbě štěrkopísku v Polabí!

NE těžbě štěrkopísku v Polabí!

Září 24, 2021

Se znepokojením jsem zjistil, že kousek od mého bývalého bydliště – Záboří nad Labem – se má ve velké míře začít těžit štěrkopísek. Jedná se o oblast nádherné přírody Polabí a také krásných lesů, kam mnozí chodí relaxovat, aby si odpočinuli od ruchu civilizace. Konkrétně se jedná o blízké okolí města Týnec nad Labem směrem ke Kolínu. Naivně jsem se domníval, že této krásné přírodě nic nehrozí, ale bohužel jsem se spletl. Před pár dny se ke mně donesla zpráva, která tvrdila, že společnost České štěrkopísky podala záměr, aby mohla v této malebné přírodě zahájit těžbu. Tato skutečnost nadzvedla ze židle nejednoho rodáka, ale téměř každého, kdo v zasažené oblasti žije a vychovává své děti. Podařilo se mi zjistit, že pokud by k těžbě skutečně došlo, tak by navždy zmizelo více jak 116ha lesa a poté by přišlo ještě něco horšího – přes okolní obce, kam patří i mé rodiště, by se denně mohlo prohánět i více jak 100 těžkých nákladních aut. Tohle je snad nejhorší noční můra, která se někomu může vůbec zdát.
Tím to ale zdaleka nekončí. Zajímavým způsobem se celá věc nenápadně utajovala, aby posléze začala prosakovat z jednání zastupitelstev dotčených obcí, kterým to de facto bylo předáno jako hotová věc, kde se jen čeká na povolení Ministerstva životního prostředí a posléze Báňského úřadu, který vydává povolení k těžbě. Nejzajímavější na celé věci je, že lidé mohou posílat své připomínky pouze do konce měsíce září roku 2021. Hodně šibeniční termín, který jasně ukazuje na to, že firma (rozuměj korporace) chce mít co nejméně problémů a tak si často hraje se zákony tím způsobem, aby byly dodrženy co nejkratší možné (byť zákonné) termíny. Z logiky věci totiž plyne, že pokud dotčená ministerstva obdrží co nejméně připomínek, tak se bude moci lukrativní byznys rozjet co nejdříve.
Vraťme se ale zpět k záměru těžit štěrkopísek v lokalitě, kde jsou nádherné lesy a příroda. Opravdu je to nutné? Kdo to potřebuje? Potřebuje to naše republika nebo firma, která štěrkopísek těží? Pokud se na danou věc podívám očima člověka, který v dané lokalitě žije, tak on rozhodně těžbu nepotřebuje. Dnešní člověk potřebuje mít hlavně kolem sebe přírodu, která tak závratně mizí před očima. Na příkladu záměru těžby štěrkopísku můžeme vidět, že se korporace nechtějí zastavit před ničím. Nejde jim o člověka, natož přírodu. Jde jim jen o zisk. To, že se těžba bude provádět po celý rok denně od 6 hodin do 22 hodin, firmy nezajímá, hlavně když se točí kola kapitálu a ještě přidají navrch bombónek, že když to bude potřeba, tak těžit budou nonstop.
Lidé v lokalitách, kde hrozí takovýto druh byznysu, mají jedinou možnost: podávat námitky na Ministerstvo životního prostředí, apelovat na své obce, aby v této věci konaly a hlavně ve volbách 8. a 9. října 2021 volili ty, kdo se korporací a firem nebojí. Za sebe můžu slíbit, že pokud budu zvolen do Poslanecké sněmovny, tak ihned budu interpelovat příslušná ministerstva v této věci a budu požadovat zastavení tohoto projektu!

Zastavený čas?

Zastavený čas?

Srpen 01, 2020

Již několik let žiji v Kutné Hoře. Mnozí lidé řeknou, že je to krásné místo k žití a založení rodiny. Když jsem v roce 2018 kandidoval do místního zastupitelstva, tak jsem byl označen za účelového kandidáta, protože jsem se narodil a žil někde jinde. Šířily se různé polopravdy a alternativní zprávy, které poukazovaly na to, že vlastně nejsem žádný Kutnohorák. Na tuto věc jsem reagoval tak, že jsem odvětil, že rodáci se v městě narodili, ale já jsem si toto město vybral k žití a proto mi není lhostejná řada věcí. Necítím vůbec žádnou zášť nebo smutek z toho, že jsem nebyl zvolen. To prostě patří k politice. Na nic jsem nezanevřel a neustále působím ve veřejném životě. Jelikož za nějaký ten měsíc uplynou dva roky od oněch voleb do místního zastupitelstva a současný koaliční slepenec, který vládne na radnici, se ocitne v polovině svého funkčního období, tak musíme začít bilancovat. Co se povedlo nebo nepovedlo? A proč město stále vypadá z více jak poloviny stejně, tak jako vypadalo před třiceti lety? Samozřejmě, až na pár výjimek, kam se peníze sypaly ve velkém. Je naprosto jasné, že když na sklonku reálného socialismu vypadalo město omšele, tak po roce 1989 někteří místní majitelé své nemovitost zvelebovali. Nicméně většina peněz od státu šla do oprav Vlašského dvora a dalších hlavních památek, případně na statiku města (podzemní práce) a na další doma a jiné věci již nebyly peníze.
Pokud nahlédneme pod pokličku současného koaličního slepence, tak zjistíme, že se de facto za dva roky nic nezměnilo. Město vypadá pořád stejně smutně, tak jako před mnoha lety. Do všeho navíc přišla krize způsobené koronavirem, kdy poklesl cestovní ruch, který stejně Kutná Hora nedokázala řádně využít, protože její památky jsou rozděleny mezi tři vlastníky – město, církev a Středočeský kraj. A všichni si většinou jeli na své triko. Bohužel. To je prostá realita. Speciální fond, kam by přispívali všichni, kdo nějakým způsobem vytváří svůj zisk na veřejném prostoru města (turisté se přeci musí k památkám dostat a kde se budou brát peníze na chodníky, silnice, dopravu po městě…?), nebyl zřízen. Tuto věc jsem navrhoval jako jeden ze stěžejních bodů, který by pomohl město trochu více zvelebit v rámci úprav veřejného prostoru.
Když se po městě rozhlédnete, tak zjistíte mnoho nedokonalostí, které neregistrujete například do doby, než máte rodinu nebo v rodině někoho, kdo je třeba tělesně postižený. Všimli jste si toho, že v mnoha městských částech nejsou zrekonstruované chodníky a u přechodů pro chodce chybí bezbariérové nájezdy? Já jsem si toho všiml mnohokrát. Musím si položit otázku: jak se má postižený člověk dostat z jednoho chodníku na druhý, když nikde není bezbariérový nájezd? To samé můžeme vztáhnout i na maminky s kočárky. Jelikož město tento stav neřeší nebo před ním zavírá oči, tak vlastně diskriminuje určitou skupinu obyvatel, které znemožňují, aby se bezpečně dostala do různých částí města. Tímto stavem trpí hlavně okraje města, ale problém se vyskytuje i v samotném centru. Je to smutný pohled, když jdete po chodníku, na kterém si málem zlomíte nohu. Proč se tento stav věcí neřeší? Že by město mělo jiné priority?
Zajímavým počinem města byl tah ohledně zvětšení návštěvnosti centrálního náměstí, kam nyní můžete vjet autem, jak se vám zlíbí. Takže nejprve jsme onu dopravu vyhnali a nyní ji opět vesele pustíme do centra města. Jedná se jen dočasné opatření, aby se „zmírnily následky“ koronaviru – tedy, aby se ukázala vstřícnost podnikatelům a turistům. Nemyslím si, že by to nějak výrazně přispělo k oživení centra, ale spíš k jeho zahlcení automobily. Mnohem prospěšnější by bylo, kdyby město začalo dělat kroky k vybudování parkovišť P + R u obou vlakových nádražích a centrum pro automobily uzavřelo (s určitou výjimkou). Lidé se přece dostanou na náměstí většinou pěšky, ale to musí být uděláno řádné turistické značení, například šipkami na chodnících, kde ještě dnes naleznete chabé kontury tohoto značení, které zde kdysi bývalo. Zde se střetávají dva názory. Jeden, který říká náměstí uzavřít a druhý, který podporuje myšlenku většího přístupu na náměstí kvůli trhům. Místní totiž často kritizují, že na rozdíl od Čáslavi jim nemožnost vjezdu do centra neumožňuje využít nákup na tržišti, což přináší další problémy – nevyužívání tržiště a z toho plynoucí jeho krátká provozní doba, malá obsazenost trhovci…. Ti by vjezd jen podpořili. Už z chystaného dopravního generelu je patrné, že jinou přístupnost centra si představují turisté, jinou podnikatelé a jinou místní, kteří zde bydlí. O místních, kteří se občas dostanou do centra, ani nemluvím. S tím souvisí i různé prapodivné jízdy místní MHD, kdy mnohé autobusy nejsou vytíženy ale, když se třeba u hlavního nádraží podíváte na jízdní řády, tak jsou téměř prázdné a to byla autobusová doprava prezentována s takovou pompou.
Někdo může namítnout, že na výše uvedené věci nejsou peníze. Na to se nabízí odpověď, že pokud jsou peníze na sportovní halu nebo park pod Vlašským dvorem, tak se zcela jistě naleznou i na úpravu místní infrastruktury. V této souvislosti jsem položil panu starostovi dotaz, zda není lepší nejprve dát do pořádku technickou stránku města a až poté stavět různé haly, i když dostavbu haly „zdědil“. Rovněž jsem poukázal na to, proč se tyto věci neúvěrují, když si město dokáže vzít úvěr na politický projekt typu sportovní haly. Zatím nedorazila žádná odpověď. Nicméně se vyjádřil jeden člověk z městského úřadu v tom smyslu, že dle jeho názoru je lepší stavět chodníky, opravovat komunikace, veřejné osvětlení z dotace, než bez dotace. Já jsem opačného názoru. Nejprve se musí dát dohromady technická infrastruktura, která nedoznala výrazných změn notná desetiletí. Ve své době to byla infrastruktura na dobré úrovni, ale zanedbávání její údržby a obměna za novou, přivedla naše město na pokraj smutku, kdy i mnozí lidé, kteří se považují za rodáky, ani řádně nehájí zájmy města. Jak jinak si totiž vyložit, že město vypadá, jak vypadá a snaha něco radikálně změnit naráží na to, že ono to není tak jednoduché nebo že to nejde. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Mimochodem paní místostarostka a její uskupení se tím také zaštiťovali a nakonec zjistili, že třeba slibované pořízení vodních prvků a jejich instalace je vlastně hodně drahá a tak ze všeho slibovaného jsou zatím jen dvě „mlžítka“ na náměstí. Zvelebování města má být prioritou každé radnice a to bez ohledu, kdo tam sedí. Jen se musí seřadit priority.

(Ne)řádný hospodář

(Ne)řádný hospodář

Únor 19, 2020

Zcela jistě mnozí z vás slyšeli pojem „pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře“. Toto vymezení najdeme i v zákoně o obcích, kdy se obec má o svůj majetek (a nejen ten) starat právě s péčí řádného hospodáře. Ve městě Kutná Hora ale tomu tak není. Z historie víme, že řada městského majetku byla zprivatizována s argumentem, že daný podnik je ve ztrátě nebo, že není výdělečný. Používala se logika, že obec je špatný hospodář a soukromý hospodář lepší. Tímto způsobem byl zničen místní pivovar Dačický s dlouholetou tradicí již od roku 1573. Mikuláš Dačický z Heslova by se určitě podivil, co že se to stalo s měšťanským pivovarem. Pivo se zde sice zde po delší době vaří, ale nemůže to být pověstný Dačický a pivo se jmenuje Kutná Hora. Technologii a značku totiž vlastní Heineken a ten ji nechtěl dát městu zpět. Jak je možné, že město v tomto selhalo? Na to dnes už nikdo nedokáže řádně odpovědět. Kdyby se alespoň město z těchto chyb poučilo. Jenže nastal pravý opak.
Kdysi to byla městská nemocnice, která byla vyhlášená. Na krátkém úseku se vyskytovaly tři nemocnice – Čáslav, Kutná Hora a Kolín. Zatímco první zmíněná zůstala stále v majetku města, tak ta kutnohorská byla naprosto některými místními zastupiteli „zničena“, protože se používal argument hodný zápisu do Guinesovy knihy rekordů – aby totiž nemocnice mohla efektivně fungovat, tak v zastupitelstvu muselo být co nejvíce lidí nakloněno „přesunu“ peněz do oblasti zdraví. Čím více peněz, tím lépe. Ovšem jak pro koho. Nemocnici potkal krutý osud, když musela být převedena pod oblastní nemocnici Kolín, která patří Středočeskému kraji. Byla totiž enormně zadlužená a město již nedokázalo sanovat navyšující se zadlužení. A jak k navyšování zadlužení do neudržitelné výše vlastně došlo? Tehdejší zastupitelstvo v čele se starostou Šalátkem /tehdy z ODS/ totiž hospodařilo systémem, že město nenechá nemocnici padnout a přisouvalo další a další peníze. Dnes už je celkem jedno, zda tyto peníze byly nebo nebyly smysluplně využity. Jednalo se o systém „z cizího krev neteče“. Bohužel tekla a to z rozpočtu města. Závěr je jasný – město přišlo o svoji nemocnici, kterou mnozí rodáci považovali za svou.
Dalším příkladem neřádného hospodaření je kupříkladu výstavba megalomanské sportovní haly Na Klimešce, která již nyní stála v I. a II. Etapě 140 milionů a to ještě není zdaleka hotova etapa III. V této fázi město sáhlo ke vzetí úvěru, aby se stavba mohla realizovat. Nemám nic proti sportu, ale když se podívám do rozpočtu města, kde zjistíme, že neúměrně mnoho peněz se rozděluje sportovním svazům a klubům a spolkům, tak se nestačíte divit. Prapodivně nastavený systém, kdy v různých spolcích můžou figurovat ti samí žáci (sportovci) a dle jejich počtu daný spolek získá dotaci od města, tak to můžeme nazvat „legálním podvodem“. Prý sami sportovci navrhli změnu systému, ale ta pořád není schválena. Proč asi? Z logiky věci totiž plyne, že když budou mít všichni několik stovek stejných „duší“, tak dostanou závratné sumy. Že by se vracel systém „z cizího krev neteče“? Možná se nastavuje systém nový – „jak vydojit co nejvíce“. Třeba ale nastane změna.
No a v neposlední řadě zde máme problém s ustavením nových osadních výborů. Zákon o obcích říká, že obce mohou zřizovat osadní (místní) výbory. Minimální počet členů osadního výboru jsou tři. Maximální počet není stanoven. Poslední jednání zastupitelstva, které proběhlo v lednu 2020, se ustavení nových osadních výborů setkalo s opovržením současné koalice. Zřejmě se bojí, že by jí do její místní politiky někdo mohl „házet vidle“, protože osadní výbory mají jasně definované pravomoci v zákoně o obcích. Navíc zde bude asi rezonovat participativní rozpočet, který byl sice schválen, ale nikdo ani pořádně neví, o co se vlastně jedná. To znamená, že současná vládnoucí koalice si chce „uzurpovat“ co nejvíce pro sobě nakloněné osadní výbory a to zřejmě nové osadní výbory nesplňovaly. Jako argument se používaly zástupné problémy – moc lidí, chceme jejich jména, kdo tam bude chodit nebo, že ten či onen osadní výbor není potřeba.
Z výše uvedeného plyne, že se naše město nechová jako řádný hospodář, když nesmyslně mrhá prostředky. A mezitím město chátrá, chátrá infrastruktura, že se bojíte, aby na vás někde nespadla lampa, nebo jste si nevymknuli kotník na hrbolatých (pokud vůbec existují) chodnících. Smutný to obraz města, které má být „perlou středních Čech“ a místem k dobrému žití. Zatím nastává pravý opak….

Utopie poslušnosti

Utopie poslušnosti

Únor 12, 2020

Když se kolem sebe rozhlédneme a snažíme se někdy věci změnit, tak se často nestačíme divit, jako něco nejde. V naší legislativní džungli se ztrácí nejen řadový občan, ale mnohdy i profesionální politik. Jediný, kdo se aspoň trochu v chaosu zákonů vyzná, je právník. Zde ale nastává problém při zkušenosti, že dva právníci vytvoří i tři právní názory na danou věc. Ve skrytu duše se všichni odvolávají na zákony, které to či ono upravují. Uvedeme si zde jeden příklad z reality, kdy se úředníci (ale i politici) zaštiťují zákony pro obhájení své vlastní pravdy na úkor obecné reality a logického úsudku, které tím trpí.
Již mnoho let válčím v mém městě, které kdysi bývalo stříbrnou pokladnicí, Kutné Hoře, s místním zastupitelstvem, kdy město nechce vystavět v jedné městské části chodník nebo alespoň udělat přechod pro chodce na rušné silnici. Z dané lokality se prostě a jednoduše nedokážete bezpečně dostat, bez toho aniž byste museli podniknout nebezpečnou cestu přecházením rušné silnice. Argument úředníků města, proč tam nemůže být přechod pro chodce je jednoduchý. Prý v dané lokalitě nejsou žádní lidé a nikdo tam silnici nepřechází. Došlo to dokonce tak daleko, že se utvrzovali ve svojí pravdě na základě tvrdých dat z monitoringu pohybujících se osob. Zde si ale úředníci „naběhli na vidle“, když jsem chtěl vědět, ve kterých dnech se onen monitoring prováděl, a zjistil jsem, že minimálně ve dvou dnech jsem přes danou silnici šel minimálně já osobně. Zřejmě jsem se stal neviditelným. To bych ještě dokázal pochopit, protože neustále po nich něco požaduji pro občany, tak mě úřednici raději nevidí. Pravda byla ale mnohem smutnější. Zjistilo se totiž, že úředníci v dané lokalitě vůbec nebyli a monitoring chodců dělali z tepla a pohodlí kanceláře. Proč by vlastně chodili do terénu, když v dané lokalitě nikdo nebydlí? Úředníci města, se vždy schovávají za zákony, případně normy. Ohánějí se čísly, kdy se pro obhájení poslušnosti k zákonům snaží vysvětlit, že daná lokalita prostě a jednoduše nesplňuje zákonné požadavky pro výstavbu chodníku nebo realizaci přechodu pro chodce. Nastává zde tyranie čísel na úkor klasického selského uvažování, protože pokud mám někde určitou lokalitu, kde žije několik stovek lidí, tak lidem musím z pozice města zajistit bezpečný přístup do dané lokality. Prvotním úkolem města má přeci být starání se o své občany.
Jak se rozhodující orgány místní a státní správy schovávají za čísla, tak se do pozadí odsouvá normální uvažování bez argumentace čísel. Všichni slibují všechno, ale nikdo raději nic nedělá. Kdo nic totiž nedělá, nic přeci nezkazí. Vedení města neustále něco slibuje ve snaze uchlácholit občany, že je vše v pořádku a „výhledově“ se všechny věci začnou realizovat. Slibem totiž nezarmoutíš. Mnoho lidí se mě často ptá, proč něco ve městě nejde? Vždy jim odpovídám, že buď se úředníci bojí rozhodnout, nebo se chrání „tvrdými čísly“, které jsou mnohdy smyšlené, jak jsem již uvedl výše. A tak pořád plujeme močálem černým kolem bílých skal, kdy se vymýšlí spousta věcí, jak co zlepšit, ale jelikož zde máme zákony, které nás limitují, tak neuděláme stejně nic, protože to vlastně ani nejde. Posléze se nám kupí samé sliby, co by, kdyby. Stáváme se poté otroky zákonů, jsme utopicky poslušní a přestáváme racionálně uvažovat o běžné realitě a lidském žití.
 

Jako za krále Klacka

Jako za krále Klacka

Leden 18, 2020

Letos tomu budou dva roky, kdy v našem krásném městě proběhly komunální volby. Ustavil se koaliční slepenec poražených uskupení, tak aby byl vyšachován vítěz voleb. Za rok a půl fungování současného slepence jsme se ale ve městě nikam nehnuli. Přešlapujeme na místě, kdy se stále odkládají důležité věci k řešení. Musím podotknout, že se jedná o věci, které se přímo dotýkají fungování města, stejně i jeho obyvatel.
Asi nemá moc smyslu se vracet k problému v okrajových částech města, kde je absence bezpečných přístupů do daných lokalit (chodníků) a to na Karlově, Třešňovce atd. Takových míst bychom našli více. K tomu všemu si připočtěme „novou koncepci“ autobusové dopravy, kdy jedna linka jezdí pouze jedním směrem, ale zpět už nejede. Prý nejsou řidiči. Ale důležité je, že máme nový vozový park. Tedy spíše Arriva, která městskou hromadnou dopravu zajišťuje.
Pokračujme však ve výčtu neřešených problémů dále.
Před několika lety město získalo od Českých drah pozemky kolem městského nádraží. Plán byl vskutku velkolepý – vybudovat zde parkoviště P + R. A realita? Vůbec nic se nezměnilo, vše leží ladem. Takže kdy se dočkáme tohoto parkoviště? Myslím, že výhledově někdy v budoucnu. Pravděpodobně ve chvíli, až budou naplněny touhy a přání místních sportovců a dostaví se další část naší megalomanské sportovní haly Na Klimešce. S parkovištěm není ale jen problém u městského nádraží. Naprosto katastrofální je situace u hlavního nádraží, kde několik pozemků vlastní krom českých drah také jednotliví lidé. O tomto problému se raději mlčí a vše se nechává na řidičích, aby si poradili, jak chtějí.
Neřešeným problémem je vztah k církvi, která zde vlastní mnoho lukrativních památek. Snad nejspornější je chrám Svaté Panny Barbory, který postavili měšťané a z logiky věci má tedy patřit městu a ne církvi. Jak je možné, že na tomto chrámu participuje církev, není do dnešní doby až tak úplně jasné. Podobná situace panuje tam, kde vše ovládá Sedlecká farnost nebo ta Kutnohorská. K přístupu do svých památek využívají veřejný prostor (chodníky, silnice), vytvářejí zisk, ale již žádný městu neodvádějí a město tak musí za své peníze zajistit úklid dané lokality, včetně různých oprav. Církev na tyto věci nic nedává a to je špatně. Chtělo by to v Kutné Hoře, která neustále podřimuje, trochu rozvířit usazený prach.
A jak je to s trhy na náměstí? Stále nikde žádné nemůžete najít a musíte jezdit do sousední Čáslavi? To jsme na tom naprosto stejně. Hlavně, že se na závěrečné diskuzi před volbami v roce 2018 v GASKu všichni prsili, jak se zasadí o návrat trhů na centrální náměstí. Popravdě si ale řekněme, kdo zapříčinil vymizení trhů z náměstí? Bylo to za městské vlády ODS v čele se starostou Ivo Šalátkem a důvod? Stačí se podívat, kde měla jeho manželka prodejnu a co prodávala. Je pravdou, že se ODS s panem Šalátkem rozloučila, ale i tak její lídr Tomáš Havlíček v této věci nic nedělá. Možná si po přečtení těchto řádek povzdechne a prohlásí „z opozičních stran se toho moc nedá dělat“, ale jako profesionální politik musí vědět, že jde dělat plno věcí, ale musí se chtít.
Letošním rokem nám začala třetí dekáda nového století a naše město vypadá jako za „krále Klacka“. Nic výstižnějšího mě nenapadá. Kupí se jen neřešené problémy, vše se odkládá do budoucnosti, případně někteří doufají, že se vše vyřeší samo. Město vypadá naprosto stejně jako před 10 lety. Nic moc se nezměnilo (maximálně sportovní hala, nějaké to nákupní centrum a vylidněné náměstí). Starosta města Josef Viktora je sice hodný pán, ale neublíží, nepomůže. A když se na radniční vládě podílí Piráti v čele se Štěpánem Drtinou, který si při odebírání čestných občanství bývalým prezidentům Klementu Gottwaldovi a Antonínu Zápotockému, ani neujasní fakta, za jakých podmínek jim bylo občanství uděleno, tak se už nedivím vůbec ničemu. Čemu se čemu, žijeme přeci v Kutné Hoře.

S jídlem roste chuť

S jídlem roste chuť

Prosinec 18, 2018

Po letošních komunálních volbách a po ustavení komunálních vlád dochází zejména ve městech, které vlastní své obchodní společnosti, k radikálním obměnám ve složení dozorčích rad. Ne jinak je tomu v našem historickém městě Kutná Hora. To sice vlastní už jen torza některých společností: Městské lesy a rybníky, Technické služby města Kutná Hora a společnost KH Tebis, ale i tak nové vedení radnice dokázalo střelhbitě vyměnit plno lidí za politicky korektní a loajální současnému vedení. Z uveřejněných jmen tak můžeme zjistit, že v dozorčích radách zasednou jak zástupci Pirátů, kteří tyto zvyklosti kritizovali, stejně i zastupitele a zastupitelky, kteří umožnili vznik současné městské vlády. Rozchází se zde slova a činy. Před volbami říkám něco, po volbách dělám pravý opak. Prý potřebujeme mít v dozorčích radách své lidi, abychom mohli zabránit různým podvodům. Spíš si myslím, že je to proto, aby někteří nedělali problémy a nedozorovali, jak mají. Z tohoto důvodu si na tato místa vládnoucí politici často dosazují své oddané. Nejhorší na celé věci ale je to, že zákon takové věci umožňuje. Zde se tedy současné vedení radnice řídí mottem: co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Absence zákona o dozorčích radách a jmenování jejích členů má značné dopady směrem do společnosti, kdy je členství v takových radách vnímáno jako post za zásluhy, případně jako teplé místečko. Bez ohledu na to, zda je tento post nějak lukrativně honorován nebo ne.
Vzhledem k tomu, že zákon taxativně neříká, jak mají být dozorčí rady obchodních společností ve vlastnictví měst obsazovány (natož na úrovni státu), tak po volbách dochází k radikálním obměnám. Zákon by tomuto měl zamezit a do dozorčích rad by mohli být jmenování jen lidé s určitou praxí, věkem, vzděláním, případně jiným omezením. Neměli by být posuzováni jen podle stranického dresu. Na příkladu z mého města je ale vidět, že do dozorčích rady městských obchodních společností byli dosazeni lidé podle stranického dresu. Tedy zástupkyně a zástupci těch stran, kteří v současné době vládnou. Případně zde hrají roli rodinné vazby, kdy se například syn nedostal do zastupitelstva, tak jej otec zastupitel navrhne do dozorčí rady. Vzniká zde určitý typ nepotismu. Tedy dosazování rodinných příslušníků na různé posty. Zabředli jsme v Kutné Hoře do pěkného bahna.
Dozorčí rady mají dozorovat, odměňovat, ale také trestat. Mají ve své podstatě kontrolní funkci a nemají být zdrojem zisku pro ty, co v takových radách sedí. Výše jsem uvedl příklad špatné praxe ve veřejné správě. Zákon o dozorčích radách by zcela jistě přinesl určitá zlepšení, ale mnohem lepší by bylo, kdyby se dodržovala obecná pravidla. A ne se pořád říkalo, že pokud nám to zákon explicitně nezakazuje, tak to vlastně můžeme dělat. To totiž vede k erozi systému a nechuti lidí chodit k volbám, protože se nakonec ukáže, že si to stejně udělají, jak chtějí a často jinak, než jsme chtěli. Nad tím se musí nejen komunální politici zamyslet.

Privatizační zločiny stratégů nové doby

Privatizační zločiny stratégů nové doby

Prosinec 12, 2018

Privatizační zločiny představují jednu z nejhorších kapitol nejtemnějších dějin naší polistopadové historie. Téměř všechny velké „rozkrádací“ akce se děly v průběhu divokých privatizačních 90. let minulého století. Do začátku nového milénia byl téměř celý státní majetek likvidován, v konkurzu nebo v soukromých rukou. Postižena byla celá republika a kapsu si mastili podivní lidé jako Viktor Kožený a další. Každý kraj, obec nebo město mělo své specifické případy privatizačních zločinů. Středočeský kraj nebyl žádnou výjimkou, protože se na jeho území nacházelo mnoho podniků typu Poldi Kladno, ČKD, místní pivovary, výrobci dětského oblečení a mnohé další strategické podniky. Ty byly v hledáčku nenasytných stratégů nové doby.
Uvedu zde dva smutné případy podniků, které byly kdysi prosperující a nakonec likvidovány. Jsou z mého města Kutná Hora. Prvním příkladem je fabrika ČKD, která dnes má zahraničního vlastníka, ale ve své době byla výhradním zaměstnavatelem okresu. Dnes je z této kdysi prosperující výrobny jen torzo, které se často nachází v insolvenci. Podobné podniky typu ČKD byly likvidovány po celé zemi, včetně Prahy. Zahraniční kapitál se potřeboval zbavit konkurence na trhu. Ve spojení se slabými politickými elitami, které prahly po tom se co nejvíce odlišit od doby minulé, docházelo k mnohým podvodům. Zisky z prodeje různých fabrik, které se zaměřovaly na těžký průmysl, nešly do státního rozpočtu, ale do kapes privatizátorům.
Druhou ukázkou, opět z mého města, je smutný osud místního pivovaru Dačický. Tento známý pivovar byl oblíbený nejen na okrese Kutná Hora, ale i jinde. Jednalo se o majetek města Kutná Hora, který přežil privatizační éru, ale setkal se se špatným osudem za doby vlád ODS, jak na centrální úrovni, stejně i na městě. V roce 2001 město prodalo 100% společnosti Union Drinks a ta posléze v roce 2008 pivovar prodala společnosti Heineken a ta v roce 2010 výrobu tradičního piva ukončila. Místní lidé se zlobili, vedení radnice chtělo značku Dačický odkoupit, ale bezvýsledně. Pivovar byl zlikvidován, varny rozřezány. Dnes se zde sice pivo opět vaří, ale již to není klasický „dáča“. Zde vidíme další typický příklad špatné a mnohdy záměrně špatné privatizace. Ve finále na tom tratí zejména občané nebo obce, celá společnost. Kdyby byl pivovar ve vlastnictví města, tak by z prodeje piva mělo město příjem, ale pozdě bycha honiti.
Na celé věci je zarážející, že v podivných privatizačních krocích byli a jsou zapleteni politici z řad pravice – v tomto případě ODS, ale také z ČSSD. Kdybychom šli město od města v našem kraji, tak zjistíme, kde se co záměrně ničilo. Různé osudy na našem okrese potkala výroba obuvi ve Zruči nad Sázavou, kdy likvidace přišla s nástupem tržní společnosti a levných bot ze zahraničí. Například v Dobříši se vyráběly rukavice, dnes je zde jen malá společnost, která žije jen díky luxusnímu zboží.
Privatizační zločiny se ale netýkají jen podniků, ale mnohdy se týkají i bytového fondu, který byl rovněž privatizován. Obce a města se totiž zbavovaly ve velkém svých domů a bytů, ale dnes nastává problém, protože obecní výstavby je žalostně málo a nájmy jsou na vysoké úrovni. Nastává tedy efekt, kdy je privatizováno téměř vše a volný trh nás naprosto pohlcuje.

Stanovisko Městské rady KSČM k podání žádosti na zneplatnění voleb ze strany uskupení Město pro lidi.

Stanovisko Městské rady KSČM k podání žádosti na zneplatnění voleb ze strany uskupení Město pro lidi.

Říjen 22, 2018

Městská rada KSČM v Kutné Hoře konstatuje, že je věcí každého kandidujícího subjektu v komunálních volbách v našem městě, zda podá žádost na zneplatnění výsledků voleb. Chápeme krok uskupení Město pro lidi, protože proti tomuto uskupení byla několik dní před volbami vedena negativní kampaň, která mohla ovlivnit rozhodování voličů na poslední chvíli a volební výsledky do jisté míry ovlivnit. KSČM vyčká na rozhodnutí příslušného soudu a je připravena i na možnost, že budou volby zneplatněny a bude nutné jejich opakování. Je nám líto, že to muselo zajít až takhle daleko, ale vše je důsledkem neférové volební kampaně v podobě tzv. „letákové aféry“.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Regionální témata