Životní prostředí

Životní prostředí

Srpen 08, 2018

V rámci zlepšení životního prostředí provedeme opravu vyhlídky u reliéfu Jaroslava Vrchlického, která je v poslední době v žalostném stavu. Nadále budeme provádět údržbu a zlepšení cesty kolem Vrchlice. Je zde i počítáno s dokončením osvětlení směrem k lokalitě Kutná Hora – předměstí.

Naše město a blízké okolí je silně zatížené arzénem, což je pozůstatek těžení stříbra a jiných prvků na Kaňku. S touto problematikou se město musí vypořádat. Město samotné na odstranění tohoto problému nemá dostatek finančních prostředků, a proto je nutné čerpat je z Operačního fondu životní prostředí. Do sanace „hald“ je třeba dále zapojit jak dotčená ministerstva – zejména životního prostředí a průmyslu a obchodu, tak i Středočeský kraj. Zahájíme údržbu říčky Vrchlice, např. velice zanedbaný úsek v okolí ulice Potoční, ve spolupráci s Povodím Labe, které má údržbu vodních toků na starosti. V tomto případě využijeme možnosti interpelace na příslušné ministerstvo a to ministerstvo zemědělství. Okolí Vrchlice směrem k hlavnímu nádraží se potýká s tristním stavem. V této oblasti je uzavřen mostek a také lávka z důvodu špatné statiky. Z tohoto důvodu zahájíme jejich neodkladnou opravu. 

Zdravotnictví

Zdravotnictví

Srpen 08, 2018

V oblasti zdravotnictví zlepšíme fungování nemocnice ve městě. Víme, že se jedná o pobočku krajské nemocnice v Kolíně, nicméně do budoucna je nutné, aby město alespoň jednou za rok přispělo na vybavení (fungování) nemocnice. Například nákupem věcí na LDN nebo oddělení, která potřebují pomoci. Jsme si vědomi, že se jedná o velice citlivou oblast našeho města už jen proto, že v minulosti se jednalo o městskou nemocnici. V současnosti je naše nemocnice vnímána jako odloučené pracoviště oblastní nemocnice Kolín. Tento obraz nemocnice je nutné změnit, a proto přicházíme s novým konceptem rozvoje zdravotnictví v našem městě, a to ve vztahu Středočeský kraj – město Kutná Hora – soukromý subjekt. Chápeme, že naše nemocnice je vedena jako akciová společnost spadající pod nemocnici v Kolíně. Je ale nutné, aby nemocnice fungovala a dále se rozvíjela.

Trhy ve městě

Trhy ve městě

Srpen 08, 2018

Navážeme na tradiční trhy ve městě, které byly za doby starostování pana Šalátka (ODS) záměrně a účelově přesunuty z centrálního náměstí. Převezmeme koncept, který uplatňuje město Čáslav. Tedy i parkování o sobotách zdarma.

Sport

Sport

Srpen 08, 2018

Sportovní hala na Klimešce je kontroverzní projekt. Neblahé dědictví nového vedení města, které se s ním bude muset nějak poprat. Je nutné si uvědomit, že provoz takové haly bude ročně stát určitě miliony korun. Pokud bude sportovní hala dva po sobě jdoucí roky prodělečná (v řádech statisíců), bude nutné přistoupit k jejímu pronájmu nebo částečnému prodeji. Nejdříve však po uplynutí desetileté zákonné lhůty, kdy se objekty financované z dotací musí provozovat pod správou města. Pokud by město trvalo na částečném prodeji haly, tak by se použitá dotace musela vracet, a to by zapříčinilo ještě větší nesnáze. Z peněz, které se tímto způsobem získají, budeme moci financovat např. revitalizaci sídliště Hlouška (pokud se finanční zdroje nenajdou jinde) nebo opravy chodníků ve městě. Případně sportovní aktivity v našem městě. Zároveň budeme požadovat aktivní spoluúčast sportovních svazů a sportovců ve městě na provozu sportovní haly. Hala nesmí být nadmíru ztrátová (je pochopitelné, že ztrátová bude, tak jako jiné sportovní haly v jiných městech). Současné vedení si slibuje, že dostavěním třetí části bude stavba kompletní a peníze přinese pronajímání ubytovací části a tréninkových ploch. To vnímáme jako problém, protože se stále nepodařilo alokovat zdroje na onu dostavbu.

Rozvoj města

Rozvoj města

Srpen 08, 2018

Prosadíme rozvoj okrajových částí města Kutná Hora. Jsme si vědomi toho, že každá městská část má svůj specifický problém. Naše město se skládá z těchto městských částí: Kutná Hora-Vnitřní Město, Hlouška, Kaňk, Karlov, Malín, Neškaredice, Perštejnec, Poličany, Sedlec, Šipší, Vrchlice a Žižkov.

V minulosti na ně všechna vedení radnice zapomínala. To napravíme. V těchto částech je nutné realizovat chodníky, veřejné osvětlení a zvýšit bezpečnost silničního provozu přechody pro chodce, případně zavést tzv. zónové měření rychlosti. Investice musí jít především do Pernštejnce, Poličan, Malína, Karlova, Kaňku, Neškaredic. Ale i stav chodníků v celém městě považujeme za velice špatný, a proto je nutné provést jejich co nejrychlejší rekonstrukci. Paradoxem je, že v rozpočtu města na rok 2018 je na výstavbu chodníků počítáno jen s minimem finančních prostředků. Za velice kontroverzní a špatný projekt považujeme revitalizaci Vlašského dvora, kde je počítáno s částkou 37,5 milionu korun na rok 2018 a financování je z úvěru. Nechápeme, co se za ty peníze bude revitalizovat (pod tento termín se dá schovat všechno), když je Vlašský dvůr v dobrém stavu a jeho rekonstrukce může být odložena na pozdější dobu (až bude dostavěna sportovní hala a dokončeny důležité infrastrukturní věci ve městě). 

Referenda na území města

Referenda na území města

Srpen 08, 2018

Referendum považujeme za velice významný nástroj pro vyjádření názoru lidí v našem městě. Referenda, která se budou v budoucnu případně konat, jsou pro vedení města ze zákona závazná. Jedná se o prvek přímé demokracie, který je důležitý zejména ve chvílích, kdy se rozhoduje o jeho budoucnosti (například nové zástavby) nebo při znatelném zásahu do rozpočtu, z kterého vyplyne velké zadlužení. Nejen v těchto případech se musí k závažným rozhodnutím vyjádřit občané. Na investiční akce, které budou mít významný dopad na rozpočet našeho města v řádu nad 100 milionů korun, budeme chtít znát názor obyvatel města na základě referenda. Dle našeho názoru se referendum mělo konat i v případě výstavby sportovní haly Na Klimešce. Předešlo by se tak různým rozepřím, kde hala měla stát, a zároveň by se občané jasně vyjádřili k výraznému zásahu do rozpočtu města.

Parkování

Parkování

Srpen 08, 2018

Je nutné změnit parkování v samotném centru města. Vybudujeme záchytná parkoviště v optimálních místech s dostatečnou kapacitou. Současný systém je zcela nevyhovující. Centrum musí být dopravě co nejvíce ušetřeno. Musí jít o klidovou zónu, kde si lidé odpočinou, načerpají sílu, občerství se a případně nakoupí. Případné parkování v centru musí být finančně zohledněno např. 50,- Kč/hod. V jiných částech 15,- Kč/2 hod, každá započatá hodina 10,- Kč.

Parkování ve městě je všeobecně známý problém. Je nutné zahájit výstavbu záchytných parkovišť na okrajích města a také na nevyužitých plochách, které nelze využít například ke stavbě bytů či domů. Jedná se zejména o pozemek bývalého SVA (Avia, kde měl původně být vystavěn obchodní dům) nebo plochu bývalé tržnice poblíž autobusového nádraží. I když je nám známo, že se jedná o pozemky, které jsou soukromé, tak je nutné tyto plochy odkoupit (pravděpodobně to nebude levné, protože předchozí vedení radnice prodeje zpackalo, i když jsme si vědomi, že některé pozemky nepatřily městu).

Rozvineme koncept „zaparkuj a jeď“, kdy je nutné vytvořit parkoviště poblíž nádraží. Jak kolem hlavního, tak městského. Pozemky, kde by parkoviště měla být, jsou v některých místech v soukromém vlastnictví a je nutné pozemky odkoupit, případně směnit. Na dobré cestě je vytvoření parkoviště u městského nádraží, kde je pozemek ve vlastnictví drah. 

Odpovědnost za pokuty

Odpovědnost za pokuty

Srpen 08, 2018

Nově budeme požadovat, aby byla zavedena odpovědnost členů rady města za chybná rozhodnutí, kde posléze hrozí pokuty. Chceme se tak vyhnout nesmyslnému vyhazování peněz, jako například u pokuty za autobusové zastávky v centru města. Není možné, aby realizace úkonů byla prováděna bez předchozích konzultací s odborníky a zainteresovanými složkami a tudíž bez jasného písemného schválení.

Nevyužité plochy a budovy

Nevyužité plochy a budovy

Srpen 08, 2018

Definitivně vyřešíme, co s volnou plochou po zbouraném „věžáku“ v Rudní ulici (zde bychom upřednostňovali parkoviště nebo dětské hřiště). Dále se jasně musí vyřešit, co s nevyužitým prostorem mezi Střední průmyslovou školou, ZŠ Kamnennou stezkou a Benešovou ulicí, kde původně měla stát sportovní hala.

Od začátku nového tisíciletí se ve městě objevilo několik projektů, které zůstaly přibližně v polovině své realizace. Některé byly absolutně mimo realitu i čas, nicméně nalezneme i takové, které stojí za to, aby se dokončily.

Parkovací dům: Hojně skloňované téma, které se diskutovalo i na komisi pro městská sídliště, protože jeho vznik měl utišit „hlad“ po parkovacích místech. Nicméně kámen úrazu nastal, když se řeklo, že se parkovací místa v domě budou muset odkoupit. Pro domácnosti, které mají více než jedno auto, to bylo prý nereálné – tedy oni si nechtěli koupit ani to jedno místo. Z tohoto důvodu se jako finančně levnější a tedy i přijatelnější jeví vybudovat pozemní parkoviště, které bude zpoplatněno, a lidé si nebudou muset odkupovat parkovací stání. Nebráníme se však ani vybudování parkovacího domu, a to za předpokladu, že se zaváže určitý počet obyvatel k odkupu stání. Jako další alternativní řešení vidíme v možnosti půjčky na odkup parkovacího stání z upraveného fondu rozvoje bydlení.                                                                                                    

Nový autobusový terminál u městského nádraží: Měl zefektivnit návaznost autobusů na vlaky. Koncept vypadal velice zajímavě, ale nakonec od něj bylo upuštěno z důvodu finanční náročnosti. Mnohem lépe se jeví varianta, že by se v místě vyhořelé nádražní budovy vybudovalo záchytné parkoviště v systému „zaparkuj a jeď“.

„Zelenkova vila“: Objekt, který patří městu. Kdysi v něm bývala mateřská školka, později ústav pro postižené děti s týdenní péčí. Nyní je opuštěn. Minulá (ta předminulá, ty ještě před ní snad ani nevěděly, že něco takového ve městě máme) radnice s ním měla různé plány, ale ze všech nakonec sešlo. Navrhujeme, aby byla vila opět využívána, a to jako mateřská školka a případně i družina.

Nový dům s pečovatelskou službou: Dlouhodobé výhledy ukazují, že populace města Kutná Hora bude postupně stárnout. Z tohoto důvodu je nutné vytvořit nový dům s pečovatelskou službou (domov důchodců). Současný stav je již teď problematický (pokud se například nerozvine četnější systém sociálních pracovníků/pečovatelek/pečovatelů – terénní a ambulantní od Pečovatelské služby, něco taky Život 90). Nejideálnějším místem pro vybudování tohoto domu je buď místo za Střední průmyslovou školou (měl tu vyrůst azylový dům pro matky s dětmi) nebo předělání budovy bývalé autoškoly naproti Bille. Zde by záleželo na finanční náročnosti, zda postavit zbrusu nový dům nebo předělat stávající, který není zcela využit – vzhledem ke stáří stavby asi zbourat a vystavět nový. Ve městě jsou i další plochy: na své využití čeká plocha mezi domy ve Štefánikově ulici a Kamennou stezkou (kde je velký dvůr), kde by mohl vyrůst klidně bytový dům.

Migrační a azylová politika

Migrační a azylová politika

Srpen 08, 2018

V našem městě existují primárně dva zaměstnavatelé, kteří ve značné míře zaměstnávají cizince. Jsou jimi Foxconn a ČKD. Chápeme obavy našich mnohých spoluobčanů, kteří v tom vidí značný problém z hlediska migrace. Nicméně nemáme žádné dostupné informace, které by vedly k tomu, že cizinci, kteří jsou zaměstnáváni v různých společnostech, svojí přítomností zvyšují nebezpečí v našem městě.

Jako velice problematický však shledáváme záměr ministerstva vnitra, které chtělo v našem městě vytvořit azylové centrum pro uprchlíky, což vyvolalo v našich občanech rozhořčení. V tomto případě jsme jasně proti tomu, aby takové centrum v Kutné Hoře vzniklo, protože by to ve společnosti budilo značné kontroverze a obavy. Dle našeho názoru je současný stav integrace cizinců do společnosti v našem městě dostačující. Poskytování sociálních služeb pro cizince, zajištění výuky českého jazyka a pořádání kulturních akcí je totiž dostatečně zajištěno ze strany organizace Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. Zároveň se jasně stavíme proti tomu, aby jakékoliv středisko pro uprchlíky vzniklo v areálu bývalých kasáren.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - manifest